Chit Sabhesa Nrityalaya presents “Stree: Shriya, Shakti, Samharini”

Chit Sabhesa Nrityalaya presents "Stree: Shriya, Shakti, Samharini"