Kathak duet by Vasu Krishna Maharaj & Vaibhav Krishna Mahara

Kathak duet by Vasu Krishna Maharaj & Vaibhav Krishna Mahara