Ava Khullar

Mrs. Ava Khullar, Vice President, Delhi Parsi Anjuman, Anand Foundation