IMG_20161216_135751

Roshanra Garden, Anand Foundation