Shankar’s International Dolls Museum

Shankar’s International Dolls Museum
Phone Number
011-23316970-74
Address
Nehru House,
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi ,Delhi-11.